» Polityka prywatności Annderson

Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH:

Od dnia 25 maja 2018 roku zmieniły się przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, gdyż do stosowania weszło unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. „RODO” oraz nowa ustawa o ochronie danych sobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod Annderson Augustyn, Wykręt,Piecuch Sp.J z siedzibą w Krakowie (KRS0000493345), adres korespondencyjny: 31 -105 Kraków ul. Zwierzyniecka 22/2(Administrator danych).

2.Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, dlatego, że zawarliśmy umowę lub jest Pani/Pan przedstawicielem/pełnomocnikiem/doradcą naszego klienta/kontrahenta z którym zawarliśmy umowę lub pozostajemy w kontakcie w związku z charakterem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (np. w związku z zamiarem zawarcia umowy/dostawy,wykonywaniem uprawnień z tytułu rękojmi, procedur związanych z obsługą roszczeń w zw. z umową, w celu zapewnienia Pani/Panu bezpieczeństwa), co na gruncie RODO stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w ich przetwarzaniu lub też dlatego, że posiadamy Pani/Pana zgodę.

3. Pani/Pana dane osobowe udostępniane są przez administratora naszym partnerom i podwykonawcom, którzy współpracują z administratorem w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy, która już została zawarta, tj. w szczególności podmiotom z Grupy Annderson.

4. Pani/Pana dane osobowe udostępniane są przez administratora następującym kategoriom podmiotów: (i) naszym partnerom i podwykonawcom, którzy współpracują z administratorem w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy, która już została zawarta, tj. w szczególności podmiotom z Grupy Annderson, podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania umowy, a po jej wykonaniu do czasu przedawnienia roszczeń Administratora danych i w stosunku do niego.

6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, każda taka zgoda może być przez Panią/Pana wycofana w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

7. Przez okres, w którym Państwa dane są przetwarzane przysługuje Państwu prawo: (i) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, (ii) ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, (ii) przeniesienia danych do innego administratora, (iv) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, (v) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.Podanie nam Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez Pani/Pana danych zawarcie, a następnie wykonanie umowy, może okazać się niemożliwe (np. podanie niektórych danych w tym np. imienia i nazwiska i adresu jest warunkiem zawarcia lub wykonania przez nas umowy) lub utrudnione (np. niepodanie nam danych w postaci maila czy telefonu uniemożliwi nam realizowanie kontaktu z ich wykorzystaniem).

9. Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG.

10. Nie przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

11. Szczegółowe informacje lub pytania/wnioski w zakresie Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować do naszego Pełnomocnika ds. danych osobowych – Pani Pauliny Dudzik – pod adresem: paulina.dudzik@annderson.pl.